Електромагнітні методи діагностики та лікування.

УВЧ-терапія”

Варіант – 12

1. Від чого залежить кількість теплоти, що виділяється в одиниці об’єму електроліту під дією електричного поля УВЧ?

A) від маси електроліту; B) від густини електроліту;

C) від віддалі між електродами; D) від діаметра електрода апарата УВЧ;

E) від питомої електропровідності електроліту.

2. Густина повного струму jпов у середовищі, діелектрична проникність якого ε, питома електропровідність σ, з напруженістю електричного поля Е пов’язана співвідношенням:

A) ; B) ; C) ;

D) ; E) .

3. Кількість теплоти, яка виділяється в 1 м3 діелектрика за 1 с у змінному електричному полі з амплітудним значенням напруженості Е0:

A) ; B) ; C) ;

D) ; E) .

4. Швидкість електромагнітних хвиль у середовищі:

A) v = /c Електромагнітні методи діагностики та лікування.; B) v = c/ ; C) v = c/ ;

D) v = + c; E) v = c∙ .

5. Яка кількість теплоти виділяється в 1 м3 провідника з питомим опором ρ за 1 с у змінному магнітному полі частотою ω і ефективним значенням індукції В?

A) ~ ; B) ~ ; C) ~ ;

D) ~ ; E) ~ .

6. Глибина проникання електромагнітного випромінювання у середовище:

A) зменшується зі збільшенням довжини хвилі;

B) зменшується з підвищенням частоти;

C) збільшується з підвищенням частоти;

D) для жирової і кісткової тканини на порядок більша, ніж для м’язової;

E) для жирової і кісткової тканини на порядок менша, ніж для м’язової.

7. Яке призначення конденсатора змінної ємності у терапевтичному контурі апарату УВЧ- терапії?

A) для настроювання терапевтичного Електромагнітні методи діагностики та лікування. контуру в резонанс, оскільки в цей контур між пластинами конденсатора вмикають різні частини тіла, які мають однакові електричні параметри;

B) служить для створення умов безпеки пацієнта, оскільки в генераторі, крім високочастотних коливань, наявні високі напруги, які живлять лампи;

C) для зменшення втрат тепла у діелектричних тканинах;

D)для настроювання терапевтичного контуру в резонанс, оскільки в цей контур між пластинами конденсатора вмикають різні частини тіла, які мають різні електричні параметри;

E) для подолання вихрових струмів у провідних тканинах.

8. Резонансна частота ω власних коливань контуру з індуктивністю L і ємністю С визначається формулою:

A) ; B) ; C) ;

D) ; E) .

9. Які Електромагнітні методи діагностики та лікування. зміни відбуваються в провідних тканинах під дією УВЧ- поля?

A) виникають струми зміщення;

B) виникають струми провідності;

C) відбуваються конфірмаційні перебудови макромолекул;

D) виникає орієнтаційна і структурна поляризація;

E) виникає п’єзоелектричний ефект.

10. Густина енергії електричного поля визначається формулою:

A) ; B) ; C) ;

D) ; E) .

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ III


documentateuaqr.html
documentateuiaz.html
documentateuplh.html
documentateuwvp.html
documentatevefx.html
Документ Електромагнітні методи діагностики та лікування.